Benvingut a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL

Whatsapp Telèfon Contacte 

logo22
CastellanoCatalan
empresa col·laboradora de nedgia i repsol

Calderes: el dilema de les revisions

S’apropa el fred, i amb ell, la posada a punt de la nostra caldera.

Cada cop són més els clients que ens demanen informació respecte de l’obligació de subscriure contractes de manteniment sobre la seva caldera de calefacció. També sobre la seva periodicitat. Reben trucades comercials d’empreses distribuïdores de tota índole on se’ls intenta fer subscriure un contracte de manteniment tot informant-los de l’obligació de realitzar una revisió anual. Per si això fos poc, un cop convençuts de la importància de subscriure el contracte, s’intenta un canvi de companyia comercialitzadora (unificar consums de gas i d’electricitat en una única factura, per exemple) on, a més, se’ls hi endossa un manteniment extra.

En aquest sentit, davant de la manca d’informació i de la manca de coneixement de la normativa actual, és quan sorgeixen els dubtes. És per això que a Brual ens agradaria informar de quines són les actuacions mínimes a realitzar als aparells tèrmics de la seva llar, indústria, local, etc.

En base a aquesta premissa, i d'acord amb el Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (en endavant, RITE), les instal·lacions tèrmiques es troben subjectes a controls temporals d'eficiència energètica i de manteniment preventiu.

Així, amb la finalitat d'assegurar un funcionament amb la màxima eficiència energètica i garantint la seguretat i la durabilitat de les instal·lacions, així com també la protecció del medi ambient; la Instrucció Tècnica Complementària IT 3 del RITE, relativa a l'ús i manteniment de les instal·lacions, conté les exigències que han de complir les instal·lacions tèrmiques.

En particular, i depenent del tipus de generador d'energia, el manteniment preventiu es realitzarà:

Operacions de manteniment preventiu i periodicitat

Equips i potències útils nominals

Usos

Vivendes

Usos restants

Escalfadors instantanis d'aigua calenta sanitària a gas Pn ≤ 24,4 kW

5 anys

2 anys

Escalfadors instantanis d'aigua calenta sanitària a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW

2 anys

anual

Calderes murals de gas Pn ≤ 70 kW

2 anys

anual

Calderes de gasoil i biomassa Pn ≤ 70 kW

anual

anual

Aire condicionat Pn ≤ 12 kW

4 anys

2 anys

Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW

2 anys

anual

Instal·lacions de potència superior a 70 kW

mensual

mensual

 

A més a més del manteniment preventiu, i depenent del tipus de generador d'energia, el programa de gestió energètica es realitzarà:

Mesures dels generadors de calor i la seva periodicitat

Mesures de generadors de calor

Periodicitat

20kW < P ≤ 70kW

70kW < P < 1000kW

P > 1000kW

1. Temperatura o pressió del fluït portador a l'entrada i a la sortida del generador de calor.

2 anys

3 mesos

mensual

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines.

2 anys

3 mesos

mensual

3. Temperatura dels gasos de combustió.

2 anys

3 mesos

mensual

4. Contingut de CO (monòxid de carboni) i de CO2 (diòxid de carboni) als productes de la combustió (PDC).

2 anys

3 mesos

mensual

5. Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

2 anys

3 mesos

mensual

6. Pressió a la caixa de fums de la caldera.

2 anys

3 mesos

mensual

 

A aquests efectes, és de gran importància l'art. 25 RITE i per això ens agradaria remarcar-lo, quan disposa:

- El titular o usuari de les instal·lacions tèrmiques és responsable del seu ús i manteniment en compliment del RITE.

- Posarà en coneixement del responsable de manteniment qualsevol anomalia que s'observi en el funcionament normal de les instal·lacions tèrmiques.

- Les instal·lacions mantindran les seves característiques originals. Si són necessàries reformes, aquestes s'hauran d'efectuar per empreses instal·ladores/mantenidores.

- En concret, el titular de la instal·lació serà responsable de realitzar:

- el manteniment de la instal·lació tèrmica per una empresa mantenidora habilitada.

- les inspeccions obligatòries pels organismes competents.

- la conservació de la documentació de totes les actuacions, ja siguin de manteniment, reparació, reforma o inspeccions realitzades a la instal·lació tèrmica o als seus equips.

Així, doncs, és obvi que la vostra instal·lació forma part d'aquesta normativa i l'hi és aplicable. Aprofitem l'avinentesa, també, per a recordar-vos que en instal·lacions inferiors a 70 KW (la gran majoria) no és obligatori subscriure cap tipus de contracte de manteniment amb cap tipus d'empresa distribuïdora, subministradora o instal·ladora/mantenidora. Normalment, aquests contractes associen serveis que no s’està obligat a realitzar i, en conseqüència, resulten més costosos; dit en altres paraules, es contracta quelcom que no es necessita.

Doncs bé, sempre amb l’objectiu de defensar els interessos del nostre client i de posicionar-nos al seu costat, a Brual estarem encantats d’aclarir qualsevol dubte que els pugui sorgir referent a la vostra instal·lació tèrmica.

Esperem que hagi estat del vostre interès i ens veiem en una altra ocasió on abordarem el tema de les inspeccions de gas.

 

 

Aquest producte es va introduir al nostre catàleg el dijous 12 d'octubre, 2017.

   

Subscriu-te a les notícies