Benvingut a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL si vol donar-se d'alta a login

Whatsapp Telèfon Contacte 

ENVIAMENTS

Termini d’entrega del producte adquirit

El termini d’entrega efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es fixà la data d’entrega del mateix al formalitzar la comanda. Per a les comandes amb pagament avançat sense constància de pagament dins del període d’entrega del producte fixat al formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des de que BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini d’entrega de la mercaderia pot variar per causes alienes a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL intentarà resoldre qualsevol incidència amb el transport de la forma més eficaç.

Per al supòsit de retard en l’entrega superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat al formalitzar la comanda, i sempre i quan aquest retard sigui imputable a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, el client, prèvia reclamació per escrit (carta, fax o e-mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituint-se-li les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2007.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a expenses del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació, BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es compromet a la ràpida devolució de l’import pagat pel client o a l’entrega d’un altre producte de gama igual a l’adquirida pel client, si aquest així ho prefereix.

Despeses d’enviament

S’assignaran automàticament els ports mínims establerts segons pes/preu o producte de la comanda.

De forma automàtica, la tenda aplicarà els ports pertinents segons el país/zona d’entrega de la comanda. Si la tenda no disposa dels ports relatius al país d’entrega de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulti’ns a info@brualserveis.com o mitjançant el nostre formulari de contacte.

Totes els enviaments es realitzaran mitjançant agència de transports.

Lloc i forma de l’entrega

La comanda serà entregada al domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc d’entrega sol·licitat pel client serà únicament possible abans de que la comanda surti dels nostres magatzems i generarà despeses addicionals sobre el preu de venta que seran a càrrec del comprador. La modificació de la direcció d’entrega un cop entregada la comanda al transportista no serà possible tret de que el client corri amb les despeses i així s’acordi expressament entre les parts. La mercaderia s’entregarà al client mitjançant una empresa de transports, juntament amb l’albarà en el que es consignaran les dades que permetin identificar al client i el número de paquets que composin l’enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscs de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Asseguri’s de que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anoti aquest fet a l’albarà del transportista, refusi l’enviament i notifiqui-ho per escrit a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL durant les següents 24 hores.

La mercaderia que no s’hagi pogut entregar en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les nostres instal·lacions per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituint-se les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament, excepte les despeses de reexpedició (devolucions).

Productes de grans dimensions com televisors, electrodomèstics grans, calderes, etc. s’entregaran en el portal, no es pujaran als pisos.

Cancel·lacions d’una comanda

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquesta encara no ha estat processada i facturada.

Per a anul·lar una comanda només ens ho ha de comunicar per e-mal, facilitant-nos el número de comanda que desitgi cancel·lar.

Si seleccionà com a forma de pagament el “prepagament” i ja ha realitzat la transferència o l’ingrés, ens ha de facilitar també les seves dades bancàries (número de compte) per a que li puguem retornar el seu import. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (e-mail).

DEVOLUCIONS

Dret de desistiment

El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a partir del dia en que el client, o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquirí la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, direcció C/ Ramon i Cajal, 24 // CP: 25337 Bellcaire d’Urgell (Lleida) info@brualserveis.com la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment:

A l’atenció de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL; C/ Ramon i Cajal, 24; 25337 Bellcaire d’Urgell (Lleida); Espanya; +34 683 330 104; info@brualserveis.com:

- Per la present li comunico que desisteixo del nostre contracte de compraventa del següent bé:

- Número de comanda/albarà/factura:

- Nom del consumidor i usuari:

- Firma del consumidor i usuari (en cas de paper):

- Data:

Per tal de complir amb el termini de desistiment, és suficient amb que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per la seva part sigui enviada abans de que venci el corresponent termini.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva apart, li retornarem tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim 14 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar l’esmentat reemborsament utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, a no ser que hagi disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons la condició que es compleixi en primer lloc.

El client ens haurà de retornar o entregar directament els béns, sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagi conclòs l’esmentat termini. El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

El client només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes relatius a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que es conscient de que. Un cop el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, el client haurà perdut el seu dret de desistiment.

Subscriu-te a les notícies