Benvingut a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL si vol donar-se d'alta a login

Whatsapp Telèfon Contacte 

Garantia i devolucions

Utilitzar aquesta pàgina web i/o registrar-se com a usuari pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions.

1. GENERAL

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL estan obligats a conèixer i a acceptar. A tals efectes, únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d’internet.

Els serveis oferts per BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL en la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, essent d’aplicació les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes condicions generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compraventa, l’eficàcia del qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, mitjançant els mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb el previst en l’art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes, s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades si prem el botó “Acceptar” que figura al peu del present document.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, les presents condicions generals s’estableixen de conformitat al previst en la llei espanyola, i en particular, en la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de la Contractació; Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista; Codi Civil, Directiva 2000/31 CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny; Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

1.1. Identificació i raó social de l’empresa oferent

http://www.brualserveis.com són els dominis mitjançant els quals s’opera com a marca.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL

1.2. Condicions generals de contractació entre BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL i l’usuari:

1.2.1. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts pels proveïdors a la tenda web de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta en al seva totalitat les condicions aquí enunciades per a utilitzar aquesta web i a contractar els serveis oferts.

1.2.2. La tenda web BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d’un comerç de productes on-line. Totes les comunicacions produïdes per via electrònica entre l’usuari i la tenda web BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL quedaran emmagatzemades en suports informàtics perdurables i accessibles per a la seva posterior consulta per un període d’un any. L’empresa prestadora dels serveis informàtics a la tenda web BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL garanteix la integritat i la no manipulació dels referits arxius emmagatzemats.

1.2.3. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL posa a disposició dels usuaris els mitjans de contacte referits al paràgraf anterior per a que aquests revoquin el seu consentiment. D’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva direcció de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. El client es pot donar de baixa de les mateixes en qualsevol moment.

1.2.4. Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos, etc. que figuren a la web de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL o, en el seu cas, per les persones o empreses que figurin com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts. En tot cas, serà necessari el consentiment previ per escrit de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL.

1.2.5. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals assignats per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada a la seva pàgina web.

1.2.6. Els links o enllaços a altres pàgines web que apareguin a la pàgina web de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL s’ofereixen a efectes merament informatius per a l’usuari, pel que BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin en les pàgines de destí ubicats en un altre domini.

La inscripció de l’usuari com a client registrat de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals. El nostre website pot utilitzar servidors publicitaris amb la finalitat de facilitar continguts publicitaris que l’usuari visualitza en les nostres pàgines. Dits servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris. En cap cas s’obtenen dades personals mitjançant aquestes cookies.

1.2.7. L’usuari es responsable de facilitar les seves dades correctes, especialment la direcció d’entrega de les comandes i el DNI/CIF/NIE o passaport.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no es fa responsable dels problemes o despeses generades pels errors d’aquesta índole.

1.2.8. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

1.2.9. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

1.2.10. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta Tenda Virtual i/o als serveis en ella continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol client que no compleixi amb l’establert en les presents condicions generals.

1.2.11. El client s’obliga a abstenir-se d’utilitzar aquesta Tenda Virtual i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l’establert en aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquesta Tenda Virtual i dels seus serveis per part dels usuaris.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, i fins i tot intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible mitjançant BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL o dels seus serveis utilitzant per a tal fi mitjans o procediments diferents als que, segons els cassos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat mitjançant BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL.

No està permesa la inclusió dels continguts de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL en altres portals d’internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació de dits continguts de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport, sense prèvia autorització de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL.

2. CONDICIONS DE VENTA

Quan el client realitza una comanda, un empleat de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL comprovarà si realment es disposa en aquest moment del producte sol·licitat. Un cop comprovat el pagament i la disponibilitat de l’article, es contactarà amb el client mitjançant correu electrònic (e-mail) o telèfon, per a informar-li de que la comanda es processa correctament.

2.1. Política de preus

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts mitjançant la seva pàgina web. Per a garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

Tots els productes tenen l’IVA inclòs.

2.2. Acceptació de la comanda

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compraventa que obliga a les parts. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL emmagatzemarà electrònicament la comanda, tret d’error de tipografia raonable, cas en el que la comanda no podrà ser processada.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, un cop acceptada la comanda, informarà al client de la mateixa mitjançant l’enviament de la confirmació de la comanda i enviant igualment les condicions generals vigents de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL al correu electrònic indicat pel client.

El compromís adquirit per BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL de venta i entrega de la mercaderia oferta queda supeditat al stock del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a la fi d’existències, pel que BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant, de concórrer circumstàncies excepcionals com una comanda abusiva, multi comanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client, en cas de prepagament, les quantitats pagades pel mateix.

2.3. Factura

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL emetrà factura física que remetrà i entregarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de ventes en compliment de la normativa vigent. La factura s’emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, pel que el client s’haurà d’assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL adverteix que, per motius de protecció de dades personals, únicament s’emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s’emetran duplicats a tercers. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a la direcció designada pel titular del contracte. Un cop transcorregut el termini de garantia, no es podran emetre més duplicats de factures.

2.4. Termini d’entrega del producte adquirit

El termini d’entrega efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es fixà la data d’entrega del mateix al formalitzar la comanda. Per a les comandes amb pagament avançat sense constància de pagament dins del període d’entrega del producte fixat al formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des de que BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini d’entrega de la mercaderia pot variar per causes alienes a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL. BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL intentarà resoldre qualsevol incidència amb el transport de la forma més eficaç.

Per al supòsit de retard en l’entrega superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat al formalitzar la comanda, i sempre i quan aquest retard sigui imputable a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, el client, prèvia reclamació per escrit (carta, fax o e-mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituint-se-li les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2007.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a expenses del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació, BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es compromet a la ràpida devolució de l’import pagat pel client o a l’entrega d’un altre producte de gama igual a l’adquirida pel client, si aquest així ho prefereix.

2.5. Despeses d’enviament

S’assignaran automàticament els ports mínims establerts segons pes/preu o producte de la comanda.

De forma automàtica, la tenda aplicarà els ports pertinents segons el país/zona d’entrega de la comanda. Si la tenda no disposa dels ports relatius al país d’entrega de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulti’ns a info@brualserveis.com o mitjançant el nostre formulari de contacte.

Tots els enviaments es realitzaran mitjançant agència de transports.

2.6. Forma de pagament

S’accepten les modalitats de pagament amb targeta de crèdit i transferència bancària.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no enviarà cap comanda fins comprovar que s’ha realitzat el pagament del mateix, o l’entitat financera doni la seva conformitat i acceptació de l’operació.

El pagament per transferència bancària pot demorar el temps estimat de l’enviament.

2.7. Dades incorrectes en l’enviament

Si el problema es degut a un error per part del client (s’equivoca al realitzar la comanda), aquest correrà amb les despeses d’enviament de la devolució, les despeses d’enviament de reposició més 10 euros en concepte de despeses administratives.

Per favor, asseguri’s abans de realitzar la comanda de que les dades d’enviament i els productes seleccionats són correctes.

En cas de que l’error fos degut a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, el client rebria la mercaderia sol·licitada sense cost addicional.

2.8. Cancel·lacions d’una comanda

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquesta encara no ha estat processada i facturada.

Per a anul·lar una comanda només ens ho ha de comunicar per e-mal, facilitant-nos el número de comanda que desitgi cancel·lar.

Si seleccionà com a forma de pagament el “prepagament” i ja ha realitzat la transferència o l’ingrés, ens ha de facilitar també les seves dades bancàries (número de compte) per a que li puguem retornar el seu import. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (e-mail).

2.9. Garantia

La garantia dels productes venuts per BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curtcircuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l’ús normal del producte, com pujades i baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o utilització incorrecta o abusiva per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

El còmput de la garantia començarà a comptar el mateix dia de l’entrega, en virtut de l’abans indicat article 123 del Real Decret Legislatiu.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només ell la podrà exigir.

BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL no es responsabilitzarà d’atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé mitjançant BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL i /o que no constin en la factura de venta.

2.10. Devolucions

2.10.1. Dret de desistiment

El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a partir del dia en que el client, o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquirí la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL, direcció C/ Ramon i Cajal, 24 // CP: 25337 Bellcaire d’Urgell (Lleida) info@brualserveis.com la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment:

A l’atenció de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL; C/ Ramon i Cajal, 24; 25337 Bellcaire d’Urgell (Lleida); Espanya; +34 683 330 104; info@brualserveis.com:

- Per la present li comunico que desisteixo del nostre contracte de compraventa del següent bé:

- Número de comanda/albarà/factura:

- Nom del consumidor i usuari:

- Firma del consumidor i usuari (en cas de paper):

- Data:

Per tal de complir amb el termini de desistiment, és suficient amb que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per la seva part sigui enviada abans de que venci el corresponent termini.

2.10.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva apart, li retornarem tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim 14 dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar l’esmentat reemborsament utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, a no ser que hagi disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons la condició que es compleixi en primer lloc.

El client ens haurà de retornar o entregar directament els béns, sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagi conclòs l’esmentat termini. El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

El client només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes relatius a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que es conscient de que. Un cop el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, el client haurà perdut el seu dret de desistiment.

2.11. Lloc i forma de l’entrega

La comanda serà entregada al domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc d’entrega sol·licitat pel client serà únicament possible abans de que la comanda surti dels nostres magatzems i generarà despeses addicionals sobre el preu de venta que seran a càrrec del comprador. La modificació de la direcció d’entrega un cop entregada la comanda al transportista no serà possible tret de que el client corri amb les despeses i així s’acordi expressament entre les parts. La mercaderia s’entregarà al client mitjançant una empresa de transports, juntament amb l’albarà en el que es consignaran les dades que permetin identificar al client i el número de paquets que composin l’enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscs de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Asseguri’s de que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anoti aquest fet a l’albarà del transportista, refusi l’enviament i notifiqui-ho per escrit a BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL durant les següents 24 hores.

La mercaderia que no s’hagi pogut entregar en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les nostres instal·lacions per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituint-se les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament, excepte les despeses de reexpedició (devolucions).

Productes de grans dimensions com televisors, electrodomèstics grans, calderes, etc. s’entregaran en el portal, no es pujaran als pisos.

3. COOKIES

La pàgina web  de BRUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SL utilitza cookies per a mantenir tota l’operativa de comerç electrònic durant la seva visita. La informació emmagatzemada en aquestes cookies, no fa referencia a cap dada de caràcter personal i es destrueix un cop acabada la visita.

 

Subscriu-te a les notícies